Beste collega’s,

Aan alle informatie die we via de officiële berichtgeving van de overheid ontvangen heeft AudiNed niets nieuws toe te voegen. De adviezen van vandaag worden misschien morgen alweer bijgesteld. Tóch lijkt het ons goed om een paar dingen te benadrukken:

 1. Let goed op je eigen gezondheid en die van je naasten: blijf thuis, wanneer je je niet goed voelt – doe dat voor jezelf en om het risico te beperken dat je anderen besmet.
 2. Als er binnen je bedrijf gedragsregels zijn afgesproken, houd je daar dan aan.
 3. En nog eens: wie snottert en proest blijft thuis, we schudden even geen handen en we blijven – waar dat kan – op gepaste afstand van elkaar.
 4. Vraag ook aan cliënten om de richtlijnen van het RIVM op te volgen en niet te komen bij symptomen die op een corona-infectie zouden kunnen duiden

  Misschien zijn er collega’s die door deze gebeurtenissen in financiële moeilijkheden komen. Gelukkig heeft de regering hiervoor maatregelen getroffen, ook al zijn die misschien (nog) niet toereikend voor iedereen:

 1. Misschien heeft je werkgever werktijdverkorting aangevraagd, of misschien gaat hij dat nog doen – dat levert in elk geval tijdelijk verlichting voor je zorgen.
 2. Misschien ben je zelf werkgever: maak dan gebruik van de regelingen.
 3. ZZP-ers kunnen een beroep doen op hun gemeente voor aanvullende inkomensondersteuning. De uitvoering van deze maatregel moet nog op gang komen – volg de berichtgeving hierover.
 4. Een overzicht van alle getroffen maatregelen vind je hier:
  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

 

AudiNed Nieuws maart 2020

Presentatie1

Beste leden,

AudiNed heeft het afgelopen jaar vooral geïnvesteerd in een inventarisatie van de toekomstige ontwikkelingen op ons vakgebied en de impact hiervan op ons, de audiciens.

De uitkomsten laten zien dat een beroepsvertegenwoordiging van steeds groter belang is. Dat betekent ook dat AudiNed niet kan blijven voortbestaan als vrijblijvende vrijwilligersorganisatie. Er is behoefte aan een helder actieprogramma, een gestructureerd en uitvoerbaar programma voor in- en externe communicatie en participatie van leden.

We moeten dat samen doen. Dat is een verantwoordelijkheid voor zowel bestuur als leden. Als we hierin niet slagen, zal AudiNed onherroepelijk verdwijnen.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een basis voor het versterken en herpositioneren van AudiNed. Het bestuur is vernieuwd, bestuursportefeuilles zijn beschreven en verdeeld, en voor portefeuillehouders is ondersteuning geregeld. Dat moet op korte termijn resulteren in een financieringsplan, uitvoerbare voorstellen voor een vernieuwde en uitgebreidere website, de e-nieuwsbrief, een kennisbank en een helpdesk voor leden.

In werkgroepen, met inbreng van enkele leden, heeft het bestuur een begin gemaakt met standpunten over ‘hét hoorprotocol’ en over de gewenste inhoud en organisatie van bij- en nascholing.

Kortom, AudiNed is hard aan het werk om voor alle audiciens een professionele vakvereniging op te bouwen die onze belangen niet alleen vertegenwoordigd waar dat nodig is, maar ook meer diensten voor de audicien zelf kan ontwikkelen. Het is een ingewikkeld proces dat lastig is vorm te geven. Daarbij is de steun van onze leden een eerste vereiste!

ook AudiNed maakt zich zorgen

Verschillende instanties in de branche trokken aan de bel n.a.v. de zorgelijke prijs- en kwaliteitsontwikkeling in hoorzorg. E.e.a. heeft ook impact op het functioneren van de audicien als hoorzorgprofessiona. Daarover maakt AudiNed zich zorgen en stuurde in navolging van o.a. De Kwliateistaudiciens en Stichting Hoormij in oktober een brief aan WVS, NZA en diverse andere instanties.

 ‘Zorgverzekeraars draaien audiciens de duimschroeven aan. De gemiddelde prijs van een hoortoestel is al gedaald van € 1.000 in 2010 tot € 550 in 2019 en voor 2020 eisen grote zorgverzekeraars een verdere prijsdaling met percentages die oplopen tot 30%. Dat lijkt goed nieuws voor slechthorenden en het lijkt ook een knappe beteugeling van zorguitgaven. De effecten van deze buitenproportionele prijsdruk zijn echter hoogst nadelig voor slechthorenden en voor audiciens. AudiNed, de beroepsorganisatie van audiciens in Nederland, maakt zich dan ook grote zorgen.

Ogenschijnlijk gaat alles goed

De meeste audicienbedrijven zijn nu nog in staat om te kunnen voldoen aan de kwaliteitsnormen die de Stichting Audicienregister stelt aan hoorzorg. Een enkel bedrijf is blijkbaar nog in staat om de eigen bijdrage van klanten voor zijn rekening te nemen. Maar nu al zijn er bedrijven die geen contract meer aangaan met zorgverzekeraars en nu al worden meer geavanceerde hoorhulpmiddelen niet meer aangeboden binnen het door zorgverzekeraars geaccepteerde en vergoede pakket.

Minder tijd voor klanten

De grootste zorgverzekeraar legt audicienbedrijven voor 2020 een verdere prijsverlaging op van maar liefst 30%. Audicienbedrijven worden hierdoor gedwongen om vestigingen te sluiten, het assortiment aan hoorhulpmiddelen te beperken en audiciens te stimuleren minder tijd te besteden per klant. Audiciens ervaren die tijdsdruk nu al, juist nu veel klanten om meer tijd en aandacht vragen omdat ze alle mogelijkheden van ‘slimme’ connectieve hoorhulpmiddelen willen verkennen en benutten, of juist omdat ze kampen met beginnende of al gevorderde cognitieve beperkingen, om nog maar te zwijgen van klanten met een complex hoorprobleem.

Sturing op het goedkoopste hulpmiddel

De een-na-grootste zorgverzekeraar contracteert een en dezelfde prijs voor alle toestelcategorieën. Audiciens worden hierdoor geprikkeld om de slechthorende op pad te sturen met het goedkoopste hoortoestel uit het assortiment. Vooral van minder geïnformeerde klanten zullen geen klachten te horen zijn, omdat ze niet weten welke rehabilitatievoordelen met betere hoorhulpmiddelen te behalen zijn.

Innovaties in Nederland later beschikbaar dan elders

De hoge prijsdruk heeft tot gevolg dat hoortoestelinnovaties in Nederland pas na jaren instromen in het verzekerde pakket. Nederlandse slechthorenden zijn hierdoor slechter af dan hun lotgenoten in andere Europese landen. Nu al wordt 20 tot 30% van alle hoortoestellen in Nederland aangeschaft zonder vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet. Dit probleem wordt groter nu de technische ontwikkelingen in hoorhulpmiddelen in een stroomversnelling raken.

Ook bij hoorhulpmiddelen is software inmiddels belangrijker dan de hardware. Geldkostende updates die uitbreiding of een wezenlijke verbetering bieden van de prestaties van het hoorhulpmiddel worden niet alleen niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar mogen bij veel zorgverzekeraars niet eens worden aangeboden aan slechthorenden die al beschikken over een vergoed hoorhulpmiddel.

Zorgplicht en toegankelijkheid in het geding

Audiciens betwijfelen of zorgverzekeraars nog wel voldoen aan hun zorgplicht. Er is sprake van een toenemend onevenredige machtsbalans tussen aanbieders en inkopers van hoorzorg. Dat gaat ten koste van het binnen het basispakket beschikbare assortiment, van de tijd en aandacht die aan individuele zorgvragers kan worden besteed en van de toegankelijkheid van hoorzorg. Slechthorenden met een wat meer complexe zorgvraag worden eerder verwezen naar een audiologisch centrum. Verdere toename van de prijsdruk leidt onvermijdelijk tot bedrijfssluitingen en tot het verdwijnen van vakbekwame audiciens. Die audiciens zullen we nog hard nodig hebben om de slechthorenden te helpen die nu nog niet geholpen worden of die pas veel te laat een beroep doen op hoorzorg.”

De AudiNed site is bijgewerkt

In een poging om de website voor zoveel mogelijk mensen te laten werken heeft de AudiNed site de afgelopen tijd op oudere scripts en databases gedraaid. Hoewel hierdoor iedereen met een verouderde browser de site zonder problemen kon openen is het tijd om ook deze systemen bij te werken naar hun meest recente versies. Zo kunnen we de site veilig en stabiel laten werken.

Dit kan tot gevolg hebben dat mensen met oudere, niet bijgewerkte computers straks kleine problemen ondervinden met de site. Mocht dit het geval zijn dan zullen deze mensen ongetwijfeld ook tegen andere problemen op het internet aanlopen. De makkelijkste oplossing is in dat geval de computer bij te werken naar de meest recente versies van de software die u gebruikt.

De meeste van u zullen geen problemen ondervinden. In augustus 2019 zijn er tot nu toe 700 verschillende browsers en versies gebruikt om de site te bekijken en slechts een klein deel daarvan ondersteunt niet de meest recente standaarden voor websites. Mocht u echter tegen problemen aanlopen en de meest recente versie van uw browser naar keuze gebruiken, geef dit dan alstublieft aan bij het secretariaat zodat we hier naar kunnen kijken.