ook AudiNed maakt zich zorgen

Verschillende instanties in de branche trokken aan de bel n.a.v. de zorgelijke prijs- en kwaliteitsontwikkeling in hoorzorg. E.e.a. heeft ook impact op het functioneren van de audicien als hoorzorgprofessiona. Daarover maakt AudiNed zich zorgen en stuurde in navolging van o.a. De Kwliateistaudiciens en Stichting Hoormij in oktober een brief aan WVS, NZA en diverse andere instanties.

 ‘Zorgverzekeraars draaien audiciens de duimschroeven aan. De gemiddelde prijs van een hoortoestel is al gedaald van € 1.000 in 2010 tot € 550 in 2019 en voor 2020 eisen grote zorgverzekeraars een verdere prijsdaling met percentages die oplopen tot 30%. Dat lijkt goed nieuws voor slechthorenden en het lijkt ook een knappe beteugeling van zorguitgaven. De effecten van deze buitenproportionele prijsdruk zijn echter hoogst nadelig voor slechthorenden en voor audiciens. AudiNed, de beroepsorganisatie van audiciens in Nederland, maakt zich dan ook grote zorgen.

Ogenschijnlijk gaat alles goed

De meeste audicienbedrijven zijn nu nog in staat om te kunnen voldoen aan de kwaliteitsnormen die de Stichting Audicienregister stelt aan hoorzorg. Een enkel bedrijf is blijkbaar nog in staat om de eigen bijdrage van klanten voor zijn rekening te nemen. Maar nu al zijn er bedrijven die geen contract meer aangaan met zorgverzekeraars en nu al worden meer geavanceerde hoorhulpmiddelen niet meer aangeboden binnen het door zorgverzekeraars geaccepteerde en vergoede pakket.

Minder tijd voor klanten

De grootste zorgverzekeraar legt audicienbedrijven voor 2020 een verdere prijsverlaging op van maar liefst 30%. Audicienbedrijven worden hierdoor gedwongen om vestigingen te sluiten, het assortiment aan hoorhulpmiddelen te beperken en audiciens te stimuleren minder tijd te besteden per klant. Audiciens ervaren die tijdsdruk nu al, juist nu veel klanten om meer tijd en aandacht vragen omdat ze alle mogelijkheden van ‘slimme’ connectieve hoorhulpmiddelen willen verkennen en benutten, of juist omdat ze kampen met beginnende of al gevorderde cognitieve beperkingen, om nog maar te zwijgen van klanten met een complex hoorprobleem.

Sturing op het goedkoopste hulpmiddel

De een-na-grootste zorgverzekeraar contracteert een en dezelfde prijs voor alle toestelcategorieën. Audiciens worden hierdoor geprikkeld om de slechthorende op pad te sturen met het goedkoopste hoortoestel uit het assortiment. Vooral van minder geïnformeerde klanten zullen geen klachten te horen zijn, omdat ze niet weten welke rehabilitatievoordelen met betere hoorhulpmiddelen te behalen zijn.

Innovaties in Nederland later beschikbaar dan elders

De hoge prijsdruk heeft tot gevolg dat hoortoestelinnovaties in Nederland pas na jaren instromen in het verzekerde pakket. Nederlandse slechthorenden zijn hierdoor slechter af dan hun lotgenoten in andere Europese landen. Nu al wordt 20 tot 30% van alle hoortoestellen in Nederland aangeschaft zonder vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet. Dit probleem wordt groter nu de technische ontwikkelingen in hoorhulpmiddelen in een stroomversnelling raken.

Ook bij hoorhulpmiddelen is software inmiddels belangrijker dan de hardware. Geldkostende updates die uitbreiding of een wezenlijke verbetering bieden van de prestaties van het hoorhulpmiddel worden niet alleen niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar mogen bij veel zorgverzekeraars niet eens worden aangeboden aan slechthorenden die al beschikken over een vergoed hoorhulpmiddel.

Zorgplicht en toegankelijkheid in het geding

Audiciens betwijfelen of zorgverzekeraars nog wel voldoen aan hun zorgplicht. Er is sprake van een toenemend onevenredige machtsbalans tussen aanbieders en inkopers van hoorzorg. Dat gaat ten koste van het binnen het basispakket beschikbare assortiment, van de tijd en aandacht die aan individuele zorgvragers kan worden besteed en van de toegankelijkheid van hoorzorg. Slechthorenden met een wat meer complexe zorgvraag worden eerder verwezen naar een audiologisch centrum. Verdere toename van de prijsdruk leidt onvermijdelijk tot bedrijfssluitingen en tot het verdwijnen van vakbekwame audiciens. Die audiciens zullen we nog hard nodig hebben om de slechthorenden te helpen die nu nog niet geholpen worden of die pas veel te laat een beroep doen op hoorzorg.”

De AudiNed site is bijgewerkt

In een poging om de website voor zoveel mogelijk mensen te laten werken heeft de AudiNed site de afgelopen tijd op oudere scripts en databases gedraaid. Hoewel hierdoor iedereen met een verouderde browser de site zonder problemen kon openen is het tijd om ook deze systemen bij te werken naar hun meest recente versies. Zo kunnen we de site veilig en stabiel laten werken.

Dit kan tot gevolg hebben dat mensen met oudere, niet bijgewerkte computers straks kleine problemen ondervinden met de site. Mocht dit het geval zijn dan zullen deze mensen ongetwijfeld ook tegen andere problemen op het internet aanlopen. De makkelijkste oplossing is in dat geval de computer bij te werken naar de meest recente versies van de software die u gebruikt.

De meeste van u zullen geen problemen ondervinden. In augustus 2019 zijn er tot nu toe 700 verschillende browsers en versies gebruikt om de site te bekijken en slechts een klein deel daarvan ondersteunt niet de meest recente standaarden voor websites. Mocht u echter tegen problemen aanlopen en de meest recente versie van uw browser naar keuze gebruiken, geef dit dan alstublieft aan bij het secretariaat zodat we hier naar kunnen kijken.

AudiNed!

Kom ook in het bestuur!

Bestuursleden van AudiNed moeten bevlogen zijn en zich kunnen en willen inzetten voor ons aller belang. Het vraagt naast inzet ook tijd, en dat is voor velen van ons een schaars goed. Daarom zijn we op zoek naar kandidaat-bestuursleden die onze taken kunnen verlichten, ondersteunen en overnemen.

Het bestuur probeert in ieder geval 10x per jaar  in Vianen bij elkaar te komen voor overleg en informatie-uitwisseling. Wil je graag actief meedoen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail aan info@audined.nl.

 

 

Slachtoffers of aanjagers van vernieuwing?

Slechthorenden willen bijblijven, net als iedereen. Wie bijblijft ontdekt een wereld van een nieuwe mogelijkheden: AirPods als luisterhulp, zelf aan te passen hoortoestellen en toestellen die draadloos communiceren met je smartphone, je home entertainment center en je auto. Het is er allemaal.
Aanbieders moeten bijblijven, of ze willen of niet.
Klanten hebben niks op met halve oplossingen, formulieren en vragenlijstjes. Ze vragen om echte aandacht, ze verwachten slimme processen, ze willen het horen, zien en beleven, ook in de winkel. Het onderscheid vervaagt tussen medische hulpmiddelen en consumentenproducten, tussen protocollen en geautomatiseerde processen, tussen innovaties in het product en in de dienstverlening.

Niet iedere gepaste oplossing past binnen het afgebakende terrein van medische hulpmiddelen en vergoede zorg.

Er ontstaat een nieuw onderscheid. Dat tussen klanten die om technologie vragen en klanten die technologie mijden en tussen audiciens die met slimme processen en producten kunnen omgaan en audiciens die hulpeloos zijn buiten de vertrouwde omgeving van strikt geprotocolleerde hoorzorg. De laatste groep wordt ingehaald door procesautomatisering en kunstmatige intelligente. Hun werk wordt routinewerk.
Bedrijven en audiciens staan voor dezelfde keuze. Houden we ons vooral bezig met door zorgverzekeraars aangewezen producten en diensten die worden vergoed, of helpen we ook de slechthorende die al lang gewend is aan slimme telefoons, slimmere auto’s en een smart home?

Bedrijven hebben echter weinig te kiezen als er geen slimme audiciens beschikbaar zijn.
Een audicien die bijblijft moet bereid zijn om zich aan te passen. Audiciens moeten upscalen en professionaliseren en ze moeten in staat zijn om slimme klanten op niveau aan te spreken, ook als die klant Engels spreekt.

De hoorzorgwereld staat voor een beslissende wending. Bij die koersverlegging zijn audiciens de kritieke factor. In plaats van slachtoffer kunnen ze de drijvende kracht zijn van deze omwenteling. Hiervoor maakt AudiNed zich sterk als fitnessclub van audiciens en aanjager van vernieuwing. Daarbij rekent AudiNed op de aanpassingsbereidheid en medewerking van iedere audicien die wil bijblijven. AudiNed rekent ook op een constructieve bijdrage van belanghebbende audicienbedrijven, producenten en wetenschappers, want het gaat om onze gezamenlijke toekomst.
(c) Paul Valk || audicien 2025

Ben je lid van AudiNed: praat dan mee op de ALV!!