Audiciens kunnen direct doorverwijzen naar de KNO-arts

 

Bij gehoorproblemen niet meer via de huisarts naar de kno-arts

Bij gehoorproblemen gaan patiënten meestal eerst naar een audicien of audioloog voor een gehoortest. Als de audicien of audioloog het nodig vindt dat de patiënt door een kno-arts wordt gezien, komt het voor dat de patiënt dan eerst (weer) naar de huisarts gaat om een verwijzing voor de kno-arts te vragen.

De tussenkomt van de huisarts is in deze situatie onnodig. Per januari 2023 accepteren alle verzekeraars de directe verwijzing van een audicien naar een kno-arts. Audiciens kunnen zelf inschatten welke patiënten een verwijzing naar de kno-arts nodig hebben.

De directe verwijzing van een audicien naar de kno-arts zorgt voor minder onnodige verwijzingen met minder regeldruk voor huisartsen als gevolg.

Huisartsen kunnen (in 2023) melding maken als een audicien nog de vraag komt om een verwijzing naar een kno-arts via: aanpakregeldruk@minvws.nl.

Het programma [Ont]regel de Zorg zet zich vanuit het ministerie van VWS in om de administratieve lasten voor zorgverleners te verminderen. Huisartsen hebben aangegeven dat zij veel administratieve lasten ervaren doordat hen vaak wordt gevraagd om een verwijzing naar een kno-arts te maken, als een audicien of audioloog heeft geconstateerd dat dat nodig is voor de patiënt. In overleg met zorgverzekeraars is vastgesteld dat de tussenkomst van de huisarts in deze situatie niet noodzakelijk is.

Hoge Koninklijke onderscheiding voor Wouter Dreschler, klinisch fysicus audioloog

Hoogleraar Klinische & Experimentele Audiologie bij de universiteit van Amsterdam prof. dr. ir. Wouter Dreschler is maandag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Hij ontving de onderscheiding van burgemeester Bijl in zijn woonplaats Purmerend.

Na zijn promotieonderzoek in de Experimentele Audiologie (1977 – 1980) onder leiding van prof. dr. ir. Reinier Plomp, heeft hij veertig jaar gewerkt als klinisch-fysicus audioloog, eerst in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam en later in het AMC, tegenwoordig het Amsterdam UMC, locatie AMC genoemd. De laatste 25 jaar in de functie van hoogleraar Klinische & Experimentele Audiologie.

Wouter Dreschler heeft veel betekend voor zijn vakgebied op nationaal en internationaal niveau. Hierbij stond de slechthorende altijd centraal. Gedurende zijn loopbaan hechtte hij waarde aan eigen spreekuren zodat hij ook de individuele slechthorende kon helpen en feedback van hen kreeg.

Verder heeft hij 30 klinisch fysicus-audiologen opgeleid. Hij is nauw betrokken geweest bij de oprichting van het Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen (NOAH) en de Stichting Audiciensregister (StAr). Hij is mede oprichter van de Stichting OBLX en later Stichting PACT, een platform voor wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft een centrale rol gespeeld bij de NOAH Veldnorm en hij heeft veel werk verzet in het kader van het Hoorprotocol. Ook heeft hij verschillende internationale

projecten geleid waar de focus lag op een goede onderbouwing voor innovatie en ontwikkeling ten behoeve van de slechthorende.

Dat hij daarnaast nog tijd vond voor bestuurswerk (kerk, school en recreatiepark) en onbezoldigd advieswerk vanuit zijn deskundigheid dwingt respect af. Het is ook tekenend voor zijn betrokkenheid dat hij bereid was om tijdelijk de afdeling kno van het AMC te leiden toen die in moeilijk vaarwater terecht was gekomen. Dat hij daardoor minder tijd aan zijn geliefde Klinische Audiologie kon besteden viel hem zwaar maar hij vond het zijn plicht om te helpen.

Wouter Dreschler heeft zich vooral bezig gehouden met preventie van gehoorschade, met complexe signaalbewerkingen in, en aanpassing van hoortoestellen, en met arbo- audiologie. Het is niet toevallig dat deze vier onderwerpen samenvallen met de thema’s die worden besproken door vier buitenlandse toponderzoekers op een Farewell symposium, voorafgaand aan zijn afscheidscollege in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

Door de Covid-pandemie zijn symposium en afscheidscollege al driemaal verzet, maar collega’s, vrienden en familie hopen dat er op 27 oktober 2021 alsnog een mooi afscheid kan plaatsvinden.

Oproep aan alle audiciens: doe mee!

Hoe ziet de zorg bij de audicien eruit?

Goed horen en kunnen communiceren zijn in het dagelijks leven belangrijk. Een goed hoortoestel maakt het mogelijk om (weer) te functioneren in de maatschappij. Tijdens World Hearing Day op 3 maart 2021 is opgeroepen om alles op alles te zetten zodat we gehoorverlies opsporen. Maar hoe ziet de zorg bij de audicien er vervolgens uit?

AudiNed ondersteunt het onderzoek naar Zinnige Zorg

Zorginstituut Nederland zet zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders. Het Zorginstituut heeft binnen het programma Zinnige Zorg samen met betrokken partijen onderzoek gedaan naar de zorg voor patiënten met oor- en gehoorklachten. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de zorg voor slechthorenden in Nederland mogelijk beter kan. Het Zorginstituut wil dit nu nader onderzoeken, één van de onderwerpen waar naar wordt gekeken is de zorg bij de audicien.

Doet u mee?

Er staat een vragenlijst klaar voor audiciens. Onderzoekers willen uitzoeken hoe de zorg bij de audicien er in de praktijk uitziet. De vragenlijst kan worden ingevuld tot vrijdag 2 april 2021. Klik op de volgende link om de vragenlijst te openen: start met invullen.

Waarover gaat de vragenlijst?

Het doel van het onderzoek is, inzicht krijgen in de praktijkstappen in het zorgtraject bij de audicien voor slechthorenden. Hoe zien de verschillende stappen eruit? Welke afwegingen en overwegingen worden gemaakt in het zorgproces? Specifiek wordt gekeken naar: (1) de keuze voor het hoorhulpmiddel, (2) de instelling en aanpassing van het hoortoestel/de hoortoestellen en (3) de nazorg.

In opdracht van Zorginstituut Nederland voeren Zorgvuldig Advies en Panaxea een onafhankelijk verdiepend onderzoek uit naar de zorg bij de audicien in de praktijk voor volwassenen met een perceptief gehoorverlies van tenminste 35 dB aan één oor. In deze vragenlijst vragen wij u om ons een zo goed mogelijk beeld te geven van de dagelijkse werkzaamheden als audicien.

Dit onderzoek leidt tot verbeteracties. Zodat iedereen de zorg en aandacht krijgt die nodig is. Uw ervaring levert ons veel informatie en is daarom belangrijk voor ons! Alvast bedankt voor uw deelname!

meer informatie: De Audiciens februari 2021, pag. 9 e.v.; project Zinnige Zorg oor-en gehoorklachten

Digitale EUHA lente-conferentie Vrijdag 26 maart 2021 09.15 -17.00 uur

De Europese Unie van Audiciens [EUHA] houdt onze kennis ook in deze bijzondere tijden up-to-date!

De lezingen van elk 20 minuten worden aangeboden door specialisten op het vakgebied in een basis -of gevorderde variant. Na de presentatie is er gelegenheid om in een live-chat
met de spreker vragen te stellen.
Onderwerpen zijn o.a. CI, hooraanpassing en digitalisering, waarbij ook specifieke zaken rondom Corona worden meegenomen. De pandemie baart wereldwijd zorgen en het is belangrijk dat audiciens op dit gebied up-to-date zijn.
Otoplastiek, communicatie en de Freiburg-taaltest zijn andere onderwerpen die nieuwe kennis voor audiciens onthullen.
Daarnaast zijn er in een aparte rubriek speciale thematische presentaties en productinformatie uit de hoorindustrie, actuele presentaties op het gebied van ‘natuurlijk horen’, moderne oorstukjes-procedures, de laatste bevindingen m.b.t. ‘chatbot-ondersteunde hooraanpassingen’, belangrijke informatie over ‘WHO-4 zorg’ en meer.

Beate Gromke, voorzitter EUHA:
“Ik nodig de hele branche van harte uit om dit nieuwe trainingsformaat te gebruiken! Het is belangrijk om altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste technologie en wetenschap om de klant gekwalificeerde zorg te kunnen bieden. Omdat we de snelle ontwikkelingscycli van de hoorsystemen het hoofd kunnen bieden met intensieve bijscholing die inhoudelijk veeleisend is. Ons nieuwe format biedt precies dat, voor iedereen – van stagiaires tot masters. ”

Informatie/Inschrijven via spring meeting 2021
Kosten: niet- EUHA-leden €69,- incl. btw.