Algemene voorwaarden

Huishoudelijk reglement

Op deze pagina kunt u de algemene voorwaarden voor het lidmaatschap/het huishoudelijk reglement van de vereniging teruglezen.

Wie kan lid worden van Audined?
De vereniging kent gewone leden en aspirant-leden. Het diploma Audicien is vereist voor het lidmaatschap.
Daarnaast kent AudiNed vrienden of donateurs: zij werken niet (meer) als audicien maar steunen de vereniging financieel. Zij kunnen informatie en voorstellen aandragen maar hebben geen stemrecht.

 • Leerling audiciens kunnen lid worden van Audined en zijn tot en met het jaar van diplomering geen contributie verschuldigd.

Wat verwacht Audined van haar leden?
Audined is er voor alle audiciens en wil deze beroepsgroep een stem geven in onderhandelingen over het vak in brede zin. AudiNed verwacht input vanuit het werkveld en zo mogelijk actieve deelname aan bijeenkomsten, werkgroepen en commissies. Leden worden uitgenodigd lokale initiatieven te ontplooien om kennis en ervaring uit te wisselen.

Wat kost het lidmaatschap?
De contributie bedraagt in 2015 €30,00 per jaar. Het inschrijfgeld is éénmalig €15,00.

 • Voor 2021 is de contributie vastgesteld op €45,- per verenigingsjaar

Hoe kunt u lid worden?
Aanmelding geschiedt via een e-mail aan het secretariaat via info@audined.com

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar; de eigenaar van de website
  • gebruik; alle denkbare handelingen
  • u, de gebruiker; de bezoeker van de website
  • de content; alle op de website aanwezige inhoud;
 2. door de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer;
 3. de content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, evenwel aanvaardt de eigenaar geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde;
 4. de eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen;
 5. ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan zal worden aangepakt;
 6. toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Algemene regels

 1. Leden van AudiNed onderschrijven de werkwijze op basis van veldnorm en NOAH-protocol, zoals beschreven in het Handboek;
 2. het lidmaatschap is voor het lopend verenigingsjaar en zal telkens stilzwijgend met een periode van een jaar worden verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand voorafgaand aan het einde van de (verlengde) contracttermijn;
 3. AudiNed heeft het recht een overeenkomst niet te verlengen als niet (meer) aan de voorwaarden voor lidmaatschap wordt voldaan;
 4. partijen zullen wegens contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden;
 5. leden hebben stemrecht en ontvangen de digitale Nieuwsbrief. Vrienden/donateurs ontvangen eveneens de Nieuwsbrief, maar hebben geen stemrecht;
 6. jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast is informatie-uitwisseling mogelijk via mail, nieuwsbrief en landelijke of lokale bijeenkomsten;
 7. AudiNed is een beroepsvereniging voor audiciens, met als doel de kwaliteit en inhoud van het vak te behouden en te bewaken;
 8. AudiNed is niet aansprakelijk voor schade die leden, aspirant-leden of vrienden/donateurs lijden door handelen van de vereniging of haar afgevaardigden, tenzij de schade het directe gevolg is van grove schuld aan de zijde van AudiNed;
 9. in alle gevallen is aansprakelijkheid van AudiNed en de door AudiNed ingeschakelde derden voor door leden of anderen geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van contributiebijdragen door gedupeerden van twee jaar;
 10. aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfd inkomen, gemiste besparingen en schade door royement, is uitgesloten;
 11. een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij AudiNed schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt;
 12. een lid vrijwaart AudiNed voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boetes, kosten en renten, welke verband houden met zaken, rechten, informatie, die leden of derden aan AudiNed verschaffen en/of beschikbaar heeft gehouden;
 13. door aanmelding via de website van AudiNed of via e-mail verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. De (elektronische) administratie van AudiNed geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van een totstandgekomen overeenkomst;
 14. gevallen waarin door de huisregels niet wordt voorzien zijn ter beoordeling van het AudiNed-bestuur.

© AudiNed 2015