reactie AudiNed op mail RTL-Nieuws van 5 december 2016

Beste *
In veel branches hebben verschillende partijen verschillende, soms zelfs tegenstrijdige belangen. Daar is de branche voor de hoorzorg niet uniek in. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het nieuwe hoorprotocol 2.0. Dat dit wat meer tijd vergt, zegt niet iets over verschillende belangen, maar meer iets over de zorgvuldigheid waarmee dit nieuwe protocol wordt uitgewerkt. De audiciens hebben volop meegewerkt aan het verzamelen van gegevens om van het nieuwe hoorprotocol 2.0 een gezamenlijk gedragen, werkbaar protocol te maken.
Het is al te gemakkelijk om te stellen dat de stijging van de private markt in de branche het gevolg is van een bewuste sturing door de audicien. In een zeer leesbaar artikel op de website van HOorzaken.nl (http://www.hoorzaken.nl/hoorbranche-negatief-in-het-nieuws-stichting-hoormij-slaakt-noodkreet/ ) blijkt dat er meer oorzaken zijn en dat daarnaast niet alle hoortoestellen die via de private markt aangepast worden dure high-end hoortoestellen zijn.

De vertegenwoordigers die u heeft gesproken, vertegenwoordigen bedrijven, niet de audicien van de werkvloer. AudiNed hecht er aan om een onderscheid te maken tussen audicienbedrijven, zoals vertegenwoordigd door De Kwaliteitsaudiciens en de NVAB, en audicien op de werkvloer, waarvan AudiNed de vertegenwoordiger is.

Een reportage van twee minuten is bij lange na niet voldoende om een genuanceerd beeld te schetsen van de situatie in de hoorzorg. De keuze van de 4 partijen geeft geen goed beeld en doet in onze beleving geen recht aan de inspanningen die de audicien verricht om de slechthorende weer voldoende te kunnen laten participeren in de maatschappij. AudiNed herkent zich niet in de uitspraak dat de audicien bij een hoortoestelaanpassing het hoortoestel niet naar behoren afstelt. De oorzaak van slechthorendheid is niet gemakkelijk op te lossen. Zelfs met de beste hoortoestellen is het niet altijd mogelijk om het gehoor geheel te herstellen. Er zullen voor de slechthorende altijd situaties blijven waarin het verstaan niet voldoende hersteld kan worden. Maar dat moet dan niet op het conto van de audicien worden geschoven.
Veel audiciens hebben een langdurige relatie met hun cliënten en zullen er alles aan doen om te zorgen dat deze cliënt niet de dupe wordt van een systeem dat op dit moment volledig wordt gedomineerd door de besparingsdrift van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars dicteren de prijs waarvoor de audicien een hoortoestel moet leveren, inclusief 5 jaar nazorg. De prijzen van de hoortoestellen die onder de regeling van vergoeding vallen, en waaruit de audicien (en dus ook de slechthorende) kan kiezen, zijn dusdanig laag dat hoortoestelfabrikanten zijn gestopt met het aanmelden van hoortoestellen met de nieuwste technieken voor de database waaruit gekozen kan worden. Deze hoortoestellen hebben betere mogelijkheden voor verstaan in een rumoerige omgeving, die zeker geen luxe zijn voor de slechthorende die nog volop in het leven wil staan. In dat opzicht is de slechthorende inderdaad de dupe van het systeem.

AudiNed staat open voor een dialoog, wij participeren ook in de verschillende overlegorganen om de kwaliteit van de hoorzorg voor de slechthorende zo optimaal als mogelijk te maken. Berichtgeving over de stand van zaken in de hoortoestelbranche juichen wij toe. Maar het moet wel objectieve berichtgeving zijn.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om met ons in gesprek te treden, zodat wij u een vollediger beeld kunnen schetsen van de situatie zoals die momenteel in de branche van de hoorzorg is.

Namens het AudiNed-bestuur,

René Groen, bestuurslid

* in de aanhef is de naam van de redacteur verwijderd.

Reactie RTL op opmerkingen AudiNed

Bedankt voor uw reactie. Tijdens onze research werd duidelijk dat in de hoorzorg de belangen van alle betrokken partijen lijnrecht tegenover elkaar staan en dat het lastig is om consensus te bereiken. We hebben met zo’n 15 verschillende bronnen gesproken. Die verdeeldheid blijkt wel uit het hoorprotocol 2.0 waar nu ook al lang over gesproken wordt.
RTL Nieuws wilde laten zien dat sommige slechthorenden hoorapparaten krijgen geadviseerd in de private markt (die dit jaar explosief stijgt), terwijl zij in veel gevallen ook voldoende hebben aan een hoortoestel dat wel grotendeels vergoed wordt. Wij hebben hierover diverse signalen ontvangen van consumenten.

In onze voorbereiding hebben we gesproken met twee vertegenwoordigers van audiciens namelijk De Kwaliteitsaudiciens en de NVAB en ook een aantal woordvoerders van zelfstandige audicienketens en met Gain. In een reportage van 2 minuten kunnen we nooit alle belanghebbenden interviewen. We hebben 4 partijen aan het woord gelaten: een consument, de patiëntenvereniging, een audioloog en een woordvoerder van De Kwaliteitsaudiciens voor voldoende hoor- en wederhoor. Online hebben we kort alle standpunten weer gegeven.

De consument is de dupe van deze marktwerking in de hoorzorg. Die krijgt in sommige gevallen een onnodig duur hoortoestel geadviseerd, omdat het verdienmodel van audiciens onder druk staat. Of het hoortoestel wordt niet naar behoren afgesteld.

Met vriendelijke groet,

Puck Scheres
RTL Nieuws / RTLZ

Reactie op berichtgeving RTLNieuws -website/uitzending ‘hoortoestel nodig? laat je geen oor aannaaien’ (28-11-2016)

aan redactie RTLNieuws
1 december 2016

Geachte Heer/Mevrouw,

De berichtgeving op uw website RTLNieuws omtrent hoorzorg en hoortoestelverstrekking (november jl.) bevat enkele onjuistheden en behoeft enige nuancering. Het betreft:

• De zorgverzekering vergoedt niet 75%, maar 75% van een door hen ingesteld bedrag dat een hoortoestel mag kosten bij een gecontracteerd audiciensbedrijf. Dit bedrag verschilt per zorgverzekering en daardoor is ook de eigen bijdrage van 25% voor de slechthorende per zorgverzekering anders.
• Er wordt gesproken over audiciens waar de audiciensbedrijven worden bedoeld. Dit is een absoluut foutieve formulering en zorgt voor verwarring en misverstanden.
• Ook bij bedrijven die niet gecontracteerd zijn kunnen slechthorenden aanspraak maken op vergoeding. Zij zijn dan echter wel gebonden aan een hoortoestel uit de database van ZN. Een restitutiepolis geeft recht op de markconforme vergoeding (de vergoeding die bij een gecontracteerde leverancier ook geldt); een naturapolis geeft recht op 60- tot 80% van dit markconforme bedrag.
• De zorgverzekeraars Zilveren Kruis/Achmea en Menzis hebben bewust een beperkt contracteringsbeleid waardoor vele audiciensbedrijven geen keuze hebben en zonder contract moeten werken.
• Een slechthorende heeft recht op vergoeding voor een hoortoestel als het verlies op drie frequenties/toonhoogten (1000/2000/4000 Hz) gemiddeld 35dB is.
• De 5 categorieën: elke categorie bedient lichte tot en met zware gehoorverliezen. De complexiteit, de maatschappelijke problemen en het functioneren in woon en/of werkomgeving bepalen echter in welke categorie je wordt ingedeeld.
• Het indelen in categorieën is sinds de invoering per januari 2013 niet vastgelegd. Het hiertoe ondersteunende digitale portaal is nooit werkend tot stand gekomen. Audiciens zijn niet geschoold in hoe en waar in te delen.
• Een nieuw hoortoestel dat niet in de database van ZN is opgenomen is niet per definitie een hoortoestel met onnodige snufjes. De nieuwe hoortoestellen bevatten nieuwe chips met nieuwe software waardoor de slechthorende beter kan horen en verstaan in zowel rustige als complexe, veeleisende luistersituaties. Deze innovatie wordt veel slechthorenden onthouden.
• Hoorzorg omvat niet alleen het leveren en instellen van een hoortoestel, maar zeker ook de zorg eromheen. Dit betekent o.a. begeleiding tijdens het gewenningsproces/de proefperiode en , de nazorg gedurende 5 jaar. In het huidige systeem ontbreekt de tijd hiervoor.
• De audicien is zeer goed geschoold, moet voldoen aan vele eisen en nascholing, maar is in het huidige systeem van zorgverzekeraars beknot in het uitvoeren van zijn vak/werkzaamheden dat met onderzoek/diagnosticeren, adviseren, aanpassen en nazorg een heel andere inhoud heeft dan ‘het verkopen van een hoortoestel’.

AudiNed maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van Hoorzorg in Nederland! Zonder voldoende tijd voor aanpassing en nazorg gaat de kwaliteit achteruit.

Het vak audicien staat onder grote druk. Enerzijds zijn er de vele kwaliteitseisen waaraan een audicien op persoonlijke titel moet voldoen en anderzijds zijn er de beperkende werkomstandigheden waarin de audicien zijn/haar werk onvoldoende kan uitvoeren waardoor zowel de audicien als de slechthorende de dupe zijn van het huidige, falende beleid.

Stéphanie Hoogstede,
Voorzitter vakvereniging AudiNed

Zorg om hoorzorg

Hoorzorg en hoortoestelverstrekking blijven een hot item. Onlangs uitte RTLZ forse kritiek op hoorzorg in de uitzending Hoortoestel nodig? laat je geen oor aannaaien! (28 nov. 2016)
Op de website van RTL verscheen vervolgens een artikel dat enkele onjuistheden bevat en enige nuancering behoeft.
AudiNed maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van hoorzorg in Nederland en heeft op de berichten gereageerd. Naast onzorgvuldig weergeven van feiten is er ook verwarring door het onjuist gebruik van /audiciens/ als audiciensbedrijven worden bedoeld. Op bepaalde (vakinhoudelijke)vlakken lopen de belangen wezenlijk uiteen. Audiciens onderhandelen niet met zorgverzekeraars en bepalen niet het beleid. Wel wil een aanzienlijk deel van de audiciens gaan voor het vak door het zo goed mogelijk uit te oefenen en de slechthorende met een optimale instelling van het hoortoestel goed gerevalideerd weer in de maatschappij te laten functioneren. Dat kost tijd, en tijd is geld. En daar gaan wij niet over. Audiciens werken binnen de krappe marges en werkomstandigheden die door andere partijen zijn opgelegd. AudiNed behartigd de belangen van de audiciens in verschillende overlegstructuren. audiNed staat voor het vak en er zijn steeds meer signalen vanaf de werkvloer dat de grens al is bereikt- en zelfs al overschreden.

Ons vak staat onder grote druk. Enerzijds zijn er de vele kwaliteitseisen waaraan de audicien op persoonlijke titel moet voldoen en anderzijds zijn er de beperkende werkomstandigheden waarin de audicien zijn/haar werk niet altijd optimaal kan uitvoeren waardoor zowel de audicien als de slechthorende de dupe zijn van het huidige, falende beleid.

In een persbericht van Hoormij, Red de Hoorzorg (25 november 2016) spreken de verenigde patiëntenorganisaties hun zorg uit, en deze wordt gedeeld door AudiNed.
Al 4 jaar zijn de audiciens stuurloos door zonder scholing of duidelijke eensluidende richtlijnen te werken met een niet functionerend systeem.
Er is dus een groot aantal onduidelijkheden. AudiNed heeft een brief opgesteld voor alle stakeholders met een aantal onduidelijkheden m.b.t. Classificering. Wij hopen op goed onderbouwde antwoorden die wij kunnen doorgeven aan onze leden zodat we 2017 met wat meer duidelijkheid en inzicht kunnen beginnen.

AudiNed is er voor audiciens. Steun ons werk, doe mee!

Bennie Seegers vertrekt naar het buitenland

AudiNedbestuurslid Bennie Seegers gaat met zijn gezin naar Zuid-Duitsland, een omgeving waaraan zij hun hart hebben verpand. Bennie gaat daar werken als audicien en wil ook zijn Meister-titel behalen.
We wensen hem en zijn gezin het allerbeste, maar zullen hem als betrokken en actief bestuurslid erg missen!
Mogelijk krijigen we wel een inkijkje in de Duitse werkwijze via ons vakblad De Audiciens. We houden elkaar op de hoogte.