reactie AudiNed op mail RTL-Nieuws van 5 december 2016

Beste *
In veel branches hebben verschillende partijen verschillende, soms zelfs tegenstrijdige belangen. Daar is de branche voor de hoorzorg niet uniek in. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het nieuwe hoorprotocol 2.0. Dat dit wat meer tijd vergt, zegt niet iets over verschillende belangen, maar meer iets over de zorgvuldigheid waarmee dit nieuwe protocol wordt uitgewerkt. De audiciens hebben volop meegewerkt aan het verzamelen van gegevens om van het nieuwe hoorprotocol 2.0 een gezamenlijk gedragen, werkbaar protocol te maken.
Het is al te gemakkelijk om te stellen dat de stijging van de private markt in de branche het gevolg is van een bewuste sturing door de audicien. In een zeer leesbaar artikel op de website van HOorzaken.nl (http://www.hoorzaken.nl/hoorbranche-negatief-in-het-nieuws-stichting-hoormij-slaakt-noodkreet/ ) blijkt dat er meer oorzaken zijn en dat daarnaast niet alle hoortoestellen die via de private markt aangepast worden dure high-end hoortoestellen zijn.

De vertegenwoordigers die u heeft gesproken, vertegenwoordigen bedrijven, niet de audicien van de werkvloer. AudiNed hecht er aan om een onderscheid te maken tussen audicienbedrijven, zoals vertegenwoordigd door De Kwaliteitsaudiciens en de NVAB, en audicien op de werkvloer, waarvan AudiNed de vertegenwoordiger is.

Een reportage van twee minuten is bij lange na niet voldoende om een genuanceerd beeld te schetsen van de situatie in de hoorzorg. De keuze van de 4 partijen geeft geen goed beeld en doet in onze beleving geen recht aan de inspanningen die de audicien verricht om de slechthorende weer voldoende te kunnen laten participeren in de maatschappij. AudiNed herkent zich niet in de uitspraak dat de audicien bij een hoortoestelaanpassing het hoortoestel niet naar behoren afstelt. De oorzaak van slechthorendheid is niet gemakkelijk op te lossen. Zelfs met de beste hoortoestellen is het niet altijd mogelijk om het gehoor geheel te herstellen. Er zullen voor de slechthorende altijd situaties blijven waarin het verstaan niet voldoende hersteld kan worden. Maar dat moet dan niet op het conto van de audicien worden geschoven.
Veel audiciens hebben een langdurige relatie met hun cliënten en zullen er alles aan doen om te zorgen dat deze cliënt niet de dupe wordt van een systeem dat op dit moment volledig wordt gedomineerd door de besparingsdrift van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars dicteren de prijs waarvoor de audicien een hoortoestel moet leveren, inclusief 5 jaar nazorg. De prijzen van de hoortoestellen die onder de regeling van vergoeding vallen, en waaruit de audicien (en dus ook de slechthorende) kan kiezen, zijn dusdanig laag dat hoortoestelfabrikanten zijn gestopt met het aanmelden van hoortoestellen met de nieuwste technieken voor de database waaruit gekozen kan worden. Deze hoortoestellen hebben betere mogelijkheden voor verstaan in een rumoerige omgeving, die zeker geen luxe zijn voor de slechthorende die nog volop in het leven wil staan. In dat opzicht is de slechthorende inderdaad de dupe van het systeem.

AudiNed staat open voor een dialoog, wij participeren ook in de verschillende overlegorganen om de kwaliteit van de hoorzorg voor de slechthorende zo optimaal als mogelijk te maken. Berichtgeving over de stand van zaken in de hoortoestelbranche juichen wij toe. Maar het moet wel objectieve berichtgeving zijn.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om met ons in gesprek te treden, zodat wij u een vollediger beeld kunnen schetsen van de situatie zoals die momenteel in de branche van de hoorzorg is.

Namens het AudiNed-bestuur,

René Groen, bestuurslid

* in de aanhef is de naam van de redacteur verwijderd.